Regulamin serwisu

Każdy klient podpisując zgłoszenie do naprawy akceptuję podane warunki

  1. Serwis

1.1  W żadnych okolicznościach serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zawartych w pamięci urządzenia.
1.2  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w treści zgłoszenia sprzętu do naprawy.
1.3  W przypadku nieodebraniu sprzętu w ciągu 15 dni licząc od dnia poinformowania o zakończeniu naprawy – klient zostanie obciążony kosztami magazynowania urządzenia przekazanego do naprawy. Kwota będzie naliczana w wysokości 10 zł brutto za każdy dzień magazynowania. 
1.4. 
Nieodebranie sprzętu w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia naprawy zgodnie z art. 180 K.C. w związku z art. 60 K.C., traktowane jest jako chęć wyzbycia się własności, co skutkuje zniszczeniem lub demontażem sprzętu na co niniejszym klient wyraża zgodę.
1.5  Klient oddając sprzęt do naprawy oświadcza, że przekazywany sprzęt jest jego własnością lub ma pełne prawo do dysponowania nim.
1.6  Serwis nie odpowiada przed Klientem, za inne usterki i wady ukryte występujące w urządzenie w momencie oddawania aparatu do naprawy. Serwis wykonuje naprawę elementu i usterki wskazanej przez klienta w ZGŁOSZENIU  SPRZĘTU  DO  NAPRAWY i tylko na wykonaną przez siebie usługę udziela gwarancji.
1.7  Producenci techniki mogą stosować takie materiały i sposoby montażu, że serwisowe otworzenie może zostawić ślady na elementach obudowy. Szklane elementy z pęknięciem widocznym lub ukrytym, mogą uleźć dodatkowym uszkodzeniom.
1.8   W przypadku laptopów, lub urządzeń którzy mieli kontakt z cieczą, koszty ekspertyzy technicznej ustalane indywidualnie.
1.9   Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w serwisie akcesoria, pudełka, karty pamięci oraz karty SIM z wyłączeniem przypadków, gdy pozostawiane są one na prośbę serwisu, celem diagnozy usterki.
1.10. W wyjątkowych sytuacjach serwis MOBO-TEL zastrzega sobie prawo do wydłużenia naprawy o czas niezbędny do sprowadzenia potrzebnych części. 

  1. Gwarancja ponaprawcza

2.1  Klientowi w ciągu 90-dni licząc od dnia odebrania sprzętu, przysługuje prawo  do zwrotu wadliwie naprawionego przez Serwis sprzętu i prawo do dokonania naprawy raz jeszcze na koszt Serwisu;
2.2  W przypadku zlecenia wykonania naprawy urządzenia uszkodzonego wskutek zalania/zamoczenia/narażenia na inny kontakt z cieczą, przyczyny zaistniałych uszkodzeń wykluczają udzielenie przez Serwis jakiejkolwiek gwarancji na wykonaną naprawę oraz iż przywrócenie pełnej lub częściowej funkcjonalności telefonu może być z tego powodu niemożliwe, na co Klient wyraża zgodę i bierze na siebie ryzyko związane z wykonaniem takiej naprawy oraz dalszym eksploatowaniem tego urządzenia.

  1. Gwarancyjna naprawa nie przeprowadza się w wypadku:

3.1  Nieobecności lub nieczytelności gwarancyjnego talonu/zgłoszenia do naprawy.
3.2   Zakończenia terminu ważności gwarancji.
3.3  Uszkodzenia mechaniczne lub powstałe w wyniku zawilgocenia, spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, używanie niezgodnych z instrukcją obsługi Środków eksploatacyjnych lub czyszczących, uszkodzenia spowodowane przez przedmioty obce, które dostały się do wnętrza a także wilgoć, korozję, pył itp.);
3.4  Przeprowadzenia naprawy lub demontowania urządzenia osobami, którzy nie są specjalistami serwisu MOBO-TEL.
3.5  Użytkowania i konserwacji urządzeń niezgodnie z instrukcją obsługi bądź ich przeznaczeniem

Przeprowadzenie gwarancyjnej naprawy
Przed przyjęciem urządzenia do naprawy obowiązkowo przeprowadza się ogólna diagnostyka. Według wyników diagnostyki urządzenia podejmuje się decyzję o możliwości wykonania naprawy w ramach gwarancji.


1