Każdy klient podpisując zgłoszenie do naprawy akceptuję podane warunki

1. Serwis

1.1 W żadnych okolicznościach serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zawartych w pamięci urządzenia.
1.2 Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w treści zgłoszenia sprzętu do naprawy.
1.3 Nieodebranie sprzętu w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia naprawy zgodnie z art. 180 K.C. w związku z art. 60 K.C., traktowane jest jako chęć wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony.
1.4 Klient oddając sprzęt do naprawy oświadcza, że przekazywany sprzęt jest jego własnością lub ma pełne prawo do dysponowania nim.
1.5 Serwis nie odpowiada przed Klientem, za inne usterki i wady ukryte występujące w urządzenie w momencie oddawania aparatu do naprawy. Serwis wykonuje naprawę elementu i usterki wskazanej przez klienta w ZGŁOSZENIU SPRZĘTU DO NAPRAWY i tylko na wykonaną przez siebie usługę udziela gwarancji.
1.6 Odbiór sprzętu z Serwisu może nastąpić jedynie pod warunkiem obecności dowodu nadania sprzętu do serwisu. W przypadku zagubienia formularza istnieje po stronie Klienta obowiązek udokumentowania własności.
1.7 W przypadku laptopów lub urządzeń którzy mieli kontakt z cieczą, koszty ekspertyzy technicznej ustalane indywidualnie.

2. Gwarancja ponaprawcza
2.1 Klientowi w ciągu 90-dni licząc od dnia odebrania sprzętu, przysługuje prawo do zwrotu wadliwie naprawionego sprzętu elektronicznego przez Serwis i prawo do dokonania przez Serwis naprawy raz jeszcze na koszt Serwisu;
2.2 W przypadku zlecenia wykonania naprawy urządzenia uszkodzonego wskutek zalania/zamoczenia/narażenia na inny kontakt z cieczą, przyczyny zaistniałych uszkodzeń wykluczają udzielenie przez Serwis jakiejkolwiek gwarancji na wykonaną naprawę oraz iż przywrócenie pełnej lub częściowej funkcjonalności telefonu może być z tego powodu niemożliwe, na co Klient wyraża zgodę i bierze na siebie ryzyko związane z wykonaniem takiej naprawy oraz dalszym eksploatowaniem tego urządzenia.

3. Gwarancyjna naprawa nie przeprowadza się w wypadku:
3.1 Nieobecności gwarancyjnego talonu/zgłoszenia do naprawy.
3.2 Nieczytelności gwarancyjnego talonu/zgłoszenia do naprawy (obecność plam, zerwań papieru).
3.3 Zakończenia terminu ważności gwarancji.
3.4 Uszkodzenia mechaniczne lub powstałe w wyniku zawilgocenia, spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, używanie niezgodnych z instrukcją obsługi Środków eksploatacyjnych lub czyszczących, uszkodzenia spowodowane przez przedmioty obce, które dostały się do wnętrza a także wilgoć, korozję, pył itp.);
3.5 Przeprowadzenia naprawy lub demontowania urządzenia osobami, którzy nie są specjalistami serwisu MOBO-TEL.
3.6 Użytkowania i konserwacji urządzeń niezgodnie z instrukcją obsługi bądź ich przeznaczeniem

Przeprowadzenie gwarancyjnej naprawy
Przed przyjęciem urządzenia do naprawy obowiązkowo przeprowadza się ogólna diagnostyka. Według wyników diagnostyki urządzenia podejmuje się decyzję o możliwości wykonania naprawy w ramach gwarancji.